FőoldalTörténetMunkatársainkKutatásHallgatóknakTovábbképzésKonferencia

Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék munkatársai


Dr. Szabó József

professor emeritus

e-mail: wagner@puma.unideb.hu

Szakmai életút

1940-ben született Makón. Egyetemi tanulmányait a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-földrajz szakán végezte.1963-ban kapta meg kitüntetéses tanári diplomáját. Később matematikát is tanult az egyetem levelező matematika szakán. Munkahelye az egyetem elvégzésétől nyugdíjazásáig a Kossuth Lajos Tudományegyetem ill. a Debreceni Egyetem Természetföldrajzi (2003-tól Természetföldrajzi és Geoinformatikai) Tanszéke volt.

Egyetemi beosztásai:

 • tanársegéd (1963-71), adjunktus (1972-83), docens (1983-97), egyetemi tanár (1997-), emeritus professor 2006-tól
 • tanszékvezető (1991-2005),
 • TTK dékánhelyettes-kétszer-(1989-93),
 • Rektorhelyettes (tanárképzési)-háromszor- (1995-99, 2003/2004)
 • Környezettudományi Tanszékcsoport elnök (2000-2002),
 • Földtudományi Tanszékcsoport elnök (2002-2003)
 • Rendszeresen részt vesz különböző egyetemi testületek munkájában (Egyetemi Tanács, Kari Tanács, ETDHB, Kari Habilitációs Bizottság, Tanárképzési Kollégium, Tanárképzési Bizottság, stb).

Kutatási tevékenység

Egyetemi doktori értekezését Kádár László professzor irányításával a Sajó-Bódva közti harmadidőszaki üledékekből felépült dombság geomorfológiájáról írta (1969). Később részletes geomorfológiai térképezést végezett a Csereháton. Geomorfológiai vizsgálatai során felismerte, hogy a Cserehát felszínfejlődése nem érthető meg a csuszamlásos folyamatok mélyreható vizsgálata nélkül, ezért azok tanulmányozása munkásságának mindinkább központi kérdésévé lett. Szélesedő terepfelvételei alapján a csuszamlásos folyamatokról új típusú rendszerezés elveit dolgozta ki.

A kandidátusi fokozatot "Felszínfejlődési, geomorfológiai és természeti tájpotenciál vizsgálatok a Csereháton" című értekezésével szerezte meg 1983-ban. Csuszamláskutatásait ezután főként recens csuszamlásos területek (pl. Hernád-völgy) aktív csuszamlásainak, illetve csuszamlásos lejtőinek részletes vizsgálatával folytatta a mozgás mechanizmusának és a lejtőfejlődési tendenciák jobb megismerése céljából. Az 1990-es években emellett részletes csuszamlásmorfológiai felvételeket végezett több vulkanikus középhegységben, és kimutatta, hogy a csuszamlásos folyamatok fontos szerepet játszottak ezeknek a hegységeknek a felszínfejlődésében is. Ezeknek a kutatásoknak az összegzéseként írta és védte meg habilitációs disszertációját (1995) és akadémiai doktori értekezését: A csuszamlásos folyamatok szerepe a magyarországi tájak geomorfológiai fejlődésében (1996).

Kutatómunkájában ezt követően mind nagyobb teret kaptak az antropogén geomorfológiai vizsgálatok, és általában a társadalom és a geomorfológia közötti kölcsönkapcsolatok, különösen a geomorfológiai veszélyek és értékek kutatása.

Tudományos tevékenységének fontos része a földrajztudomány történeti kérdéseinek vizsgálata. Az évek során mintegy tucatnyi közleménye jelent meg e témakörben, köztük a legfontosabb a Hunfalvy János életművét feldolgozó kismonográfia.

Kutatási tevékenysége eredményeként az Egyetem földtudományi doktori programjában (később iskolájában) a megalakulástól kezdve 2006-ig a Geomorfológia és társadalom c. program vezetője volt. Eddig 5 PhD hallgatója szerzett doktori címet. Jelenleg is több PhD értékezés konzulense és 3 hazai és 2 határon túli PhD hallgató témavezetője. Emellett a DE Agrártudományi Centrumában a multidiszciplináris doktori iskolának is tagja.

Részvétel tudományos pályázatokon és projektekben (az utóbbi 10 évben):

Témavezetőként:

 • Természeti tájtípusok antropogén módon befolyásolt recens felszínfejlődése és állapota FKFP (0504/1997-99). Támogatás 3.2 millió Ft.
 • Az észak-alföldi régiófejlesztésének környezeti, társadalmi-gazdasági és kulturális kérdései, FKFP,1998, Támogatás: 4 millió Ft.
 • Természeti és antropogén folyamatok kölcsönhatásainak tükröződése különböző típusú országi tájak állapotában és fejlődésében OTKA pályázat, (14498), 1998-2000, Támogatás:1,2 millió Ft.
 • Recens folyóvízi felszínfejlődés vizsgálata természetközeli tájakban OTKA pályázat (K- 68897) 2007-2010. Támogatás: 6,3 mill. Ft.
 • Földtudományi alapkutatás a borsodi iparvidék recessziós térségének állapotfelméréséhez, a geopotenciál hasznosítás és a régiófejlesztés témakörében FKFP 0499/2000, 2000-2002, Támogatás: 4,2 millió Ft
 • Természeti veszélyek és elhárításuk OTKA pályázat ( 042645) 2003-2006. Támogatás: 4,3 millió Ft.
 • Egyedi tájértékek katasztere a Középső-Csereháton (2001) - ANP megbízás,
 • Egyedi tájértékek katasztere a-Cserehát É-i részén (2003) - ANP megbízás,
 • Egyedi tájértékek katasztere a Hernád-völgyben (2003) BNP megbízás,
 • Egyedi tájértékek katasztere a Sajó-Bódva közén (2004) ANP megbízás

Fontosabb résztémavezetés és részvétel:

 • Tisza program-2000 FVM támogatással az MTA RKK (Dr. Csatári Bálint - Kecskemét) által koordinált program "Természetvédelem" alprogramját irányította a DE. Környezettudományi Központ vezetőjeként. Támogatás: 2 millió Ft.
 • A Tisza és a Felső-Tisza-vidék hidroökológiájaNKFP - 3B/0019/2002, Futamidő:3 év, Témavezető: Dr.Dévai György, támogatás: 145,9 millió Ft.
 • A különböző hazai genetikai talajtípusok deflációérzékenységének vizsgálata szélcsatornában, valamint a szélerózió elleni környezetkímélő védekezési lehetőségek kidolgozása FKFP 302/1997 (1997-99), Témavezető: Dr. Lóki József, Támogatás: 2,4 millió Ft.
 • Az eolikus folyamatok társadalmi-gazdasági szempontú hatásvizsgálata alföldi példaterületeken. OTKA 26620/1998 (1998-2001, Témavezető: Dr. Lóki József, támogatás: 1,751 millió Ft.
 • Fiatal hazai homokmozgások korának, különböző talajtípusok szélerózió-veszélyeztetettségének, valamint a deflációcsökkentés lehetőségének vizsgálata OTKA 037249, (2002-2005), Témavezető: Dr. Lóki József, Támogatás: 8,8 millió Ft.

Oktatási tevékenység

1963 óta az egyetemen a természetföldrajz úgyszólván valamennyi kollégiumát vezette. Jelentős oktatói teljesítményét jelzi, hogy heti óraszámai nem csökkentek 10 alá. Az utóbbi évtizedben végzett munkájáról a 2. táblázat nyújt áttekintést. Az évek során rendszeresen részt vett tananyagfejlesztésben, új szakok tantervének kidolgozását több ízben koordinálta. Az új BSc és MSc képzésben is több tárgyat oktat. Oktatási tevékenységének kereteit jelzi, hogy több mint egy tucat egyetemi tankönyv és jegyzet szerzője vagy társszerzője volt. Rendszeresen készített fel hallgatókat OTDK-ra. Ez a tevékenysége 2004-ben mestertanári címmel kapott elismerést.

Oktatott tárgyak az utóbbi 10 évben:

Tárgy Óratípus Képzési szint Intézmény Szak TagozatSzemeszter Óraszám/hét Létszám
Vízföldrajz elm egyetemi alap DE-TTK földr. tanár, geográfus, környezettan -és kutató nappaliminden páratlan és BSc 2 170-310
Ált. természet földrajz - I elm. egyetemi alap DE -TTK földrajz tanár, geográfus nappali 2006-ig 2 80-140
Ált. term. földr.-II elm egyetemi alap DE-TTK földrajz tanár, geográfus nappali 2006-ig 2 70-120
Ált. term. földr.-III elm egyetemi alap DE-TTK földrajz tanár, geográfus nappali 2006-ig 1 65-100
Planetológia elm egyetemi alap DE-TTK földrajz tanár, geográfus, más TTK nappali páros 2003-ig 2 35-50
Vízgazdálkodás elm egyetemi alap DE-TTK földrajz tanár, geográfus nappali minden páros 1 30-40
Ált. geomorfológia elm egyetemi alap DE-TTK földrajz tanár, geográfus nappali 2006-ig 2 15-60
Földr. tud. tört. elm egyetemi alap DE-TTK földrajz tanár, geográfus nappali BSc-ben 2 10-15
Természeti veszélyek elm egyetemi alap DE-TTK környezetkutató nappali 2002-től páratlan 2 8-15
Földrajzi szeminárium gyak egyetemi alap DE-TTK földr. tanár, geográfus nappali 2006-ig 1 vagy 2 3-8
Diplomamunka konz egyetemi alap DE-TTK földr. tanár, geográfus nappali 2006-ig 3-6
Természetföldrajz elm egyetemi alap DE. Vidékfejlesztési Kar vidékfejlesztő nappali 2001-2003 páratlan félév 2 55-80
Vízföldrajz elm egy. kieg. DE-TTK földrajz tanár levelező páratlan 12 óra/félév 20-25
Planetológia elm egy. kieg. DE-TTK földrajz tanár levelező páros 2003-ig 8 óra/félév 20-25
Ált. term földr. elm egy. kieg. DE-TTK földrajz tanár levelező minden félév 6 óra/félév 20-25
Természeti katasztrófák elm távoktatás DE-TTK körny. védelmi referens távokt 2001-től távokt 20-30
A földhasznosítás természeti alapjai elm PhD DE-MTK Multidiszciplináris Doktori Iskola 2003-tól 2 7-10
Dombsági geomorfológia elm PhD DE-TTK Földtud. PhD iskola minden második év 2 3-6

Részvétel további egyetemi és egyetemen kívüli szakmai-társadalmi testületek munkájában:

Egyetemi megbízásból:

 • Országos Érettségi Vizsgabizottság - tag , Műv. és Közokt. Minisztérium, 1996-2001,
 • Hajdú-Bihar megyei Közoktatási Közalapítvány - kuratóriumi tag, 1997-2000,
 • Hatvani István Szakkollégium Tudományos Tanácsa - tag (2003-ig)
 • Magyar Rektori Konferencia Bologna Bizottsága - tag (2002-2004)
 • OM ad hoc szakértői bizottsága a természettudományos egyetemi szakok tanterveinek kreditalapú értékelésére (2000),
 • Sasakawa Alapítvány kuratóriuma - tag (2003-tól),
 • Empátia Közalapítvány (egyetemi óvoda) - elnök (1995-2004)
 • Nemzeti Bologna Bizottság Képzési Albizottsága (tag 2007-2010)
 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Föld- és Környezettudományi Szakbizottság (tag 2007-2010

Külső megbízatások:

 • IAG Magyar Nemzeti Bizottság, elnök (1998-2002),
 • IGU Magyar Nemzeti Bizottság, tag (1995-),
 • Magyar Tudományos Akadémia Földrajzi Tudományos Bizottság, tag (1990-től), alelnök (1993-96, és 2002-től),
 • MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Tájföldrajzi Munkabizottság, társelnök (1993-2002),
 • MTA közgyűlési doktorképviselő (1998-2004),
 • Magyar Földrajzi Társaság, társelnök (2001-2009),
 • Magyar Földrajzi Társaság, elnök (2009-től),
 • MTA Debreceni Akadémiai Bizottság alelnök (2002-2005 és 2009-től),
 • European Center on Geomorphological Hazards (CERG) - Strasbourg, levelező tag (1996-),
 • International Landslide Research Group (ILRG) - Palo Alto (Kalifornia), tag (1995-)

Kitüntetések, pályadíjak:

 • TIT Aranykoszorús Jelvény (1986)
 • Miniszteri Dícséret (1990)
 • Nem védett területek természeti értékeinek feltárásáért kiemelt I. díj (KTM-1995)
 • Kőrösi Csoma Érem (Magy. Földr. Társ. - 1998),
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1999-2002)
 • Pro Universitate (1999),
 • TTK Jubileumi Emlékplaket (2002),
 • Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt (2001),
 • Mestertanár (2003),
 • Lóczy Érem (Magy. Földr. Társ. - 2004)

Fontosabb nemzetközi együttműködések és intézményi kapcsolatok:

Hivatalos intézményi együttműködés:

 • Sziléziai Egyetem természetföldrajzi Tanszéke (1997 óta)
 • Babes-Bolyai Egyetem Földrajzi Kara (1998 óta)

Fontosabb személyes együttműködések:

 • Németország: Prof. J. Grunert (Univ. Mainz), Prof. R. Dikau (Univ. Bonn), Dr. R. Lindemann (Univ. Münster),
 • Hollandia: L. van de Graaff (Univ. Amsterdam), J. Rupke (Univ. Amsterdam)
 • USA: Dr. E. E. Brabb (ILRG elnök)
 • Lengyelország: Prof. T. Szczypek (Univ. Szilézia), Prof. A. Kostrzewski (Univ. Poznan), Dr. Rachocki (Univ. Gdansk),
 • Románia: Prof. V. Surdeanu (Univ. Kolozsvár),
 • Új Zéland: Prof. M. Crozier (Victoria Univ. Wellington).

Publikációs lista

<< vissza a lap elejére


webáruház Telefon: (52)512-900/22111      e-mail: szentesi.andrea@science.unideb.hu      Cím: 4032, Debrecen Egyetem tér 1 Pf: 9